Nowa firma - dotacje-z-ue-ue-z-pomoca-dla-firm-wymogi-na-dotacje-wytyczne-unijne-na-dotacje

Dotacje z UE

nowa-firma.com.pl


dotacje z UE to bezzwrotna pomoc pieniężna Unii Europejskiej dla państw członkowskich UE, na realizację różnych projektów w swych państwach rodzimych np. na cele kulturowe, czy oświatowe.

 

Środki w budżecie Unii Europejskiej (na dotacje) pochodzą z trzech zasadniczych źródeł, czyli:

  • z ceł pozyskiwanych od towarów przywożonych z krajów, które nie są członkami Unii Europejskiej

  • z przychodów z vat (jest to podatek od towarów i usług) – jest to określony procent, który dane państwo ma uiścić Unii Europejskiej od środków wywodzących się z podatku vat

  • ze środków uzależnionych od dochodu narodowego wszystkich krajów członkowskich. Jest to teraz największe źródło finansów Unii Europejskiej

 

Oprócz wymienionych wyżej źródeł zasilania budżetu UE, warto pamiętać o mniej ważnych, a mianowicie są to:

  • podatki od płac pracowników instytucji Unii Europejskiej

  • komponenty wpłacane przez kraje spoza Unii Europejskiej do różnych programów unijnych

  • kary pieniężne nakładane na firmy za naruszanie prawa ochrony konkurencji

    Środki te stanowią prawie 1 procent budżetu UE

 

Beneficjentami (czyli osobami czerpiącymi „profity” z funduszy) unijnych nakładów finansowych są przede wszystkim przedsiębiorcy, środowisko biznesowe, pozarządowe, administracja rządowa oraz samorządowa, a także ośrodki badawcze.

O dotacje z UE mogą ubiegać się tylko kraje należące do Unii Europejskiej, są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Najwięcej dotacji unijnych płynie dla państw biedniejszych.